Koncepcja pracy

„Dzieci są wiosną rodziny
I społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością,
która bez przerwy się otwiera.”

J.P. II

Koncepcja pracy przedszkola

Wizja przedszkola
 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy


Misja przedszkola
Nasze przedszkole:
 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne i prozdrowotne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Cele główne
I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe
 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja planu profilaktycznego i wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
 • Kształtowanie czynnej i aktywnej postawy wobec zdrowia
 • Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu..
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na naszym terenie ,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu
 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa wyposażenia przedszkola i ogrodu.
 • Realizacja planów i programów edukacyjnych i wychowawczych.
 • Dbałość dzieci o własne zdrowie
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Sposoby motywacji dziec:
Stosowane nagrody:
 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • oklaski,
 • emblematy,
 • przydział funkcji.

Stosowane kary:
 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • hospitacji,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują po przeprowadzeniu diagnozy końcowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU:

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
 • zachęcanie rodziców do odwiedzania strony internetowej przedszkola
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • zachęcanie rodziców do wspólnego aktywnego wypoczynku
 • zachęcanie rodziców do wspólnych gier i zabaw matematycznych
 • zachęcenie rodziców do wykonywania niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

Reguły dla rodziców – ujednolicenie oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie rodzic – dziecko, nauczyciel – dziecko, respektowanie opinii nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania jego drogi indywidualnego rozwoju.

Pozytywne efekty współpracy z rodzicami:

Korzyści dla rodziców:
 • Możliwość bliższego poznania przedszkola, jego specyfiki, warunków i atmosfery
 • Udział w tworzeniu tradycji placówki poprzez uczestnictwo w uroczystościach i życiu codziennym przedszkola
 • Lepsze efekty wychowawcze dzięki ujednoliceniu metod pedagogicznych stosowanych w domu i przedszkolu
 • Kreowanie otwartych postaw dzieci, rodziców, nauczycieli we wzajemnych interakcjach
 • Zadowolenie i duma rodziców że ich dziecko jest wychowankiem naszego przedszkola
 • Zmiana złych nawyków żywieniowych i wpływanie na zdrowy styl życia całych rodzin
 • Praktyczne wykorzystanie matematyki w życiu codziennym dziecka
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki
 • Rodzice nabyli pełne zaufanie do osób którym powierzają opiekę nad własnym dzieckiem

Korzyści dla dzieci:
 • Możliwość widzenia rodziców w znaczącej i odpowiedzialnej roli – jako współgospodarzy przedszkola.
 • Zaspokojona potrzeba bezpieczeństwa oraz zapewnione przez rodziców i nauczycieli warunki do optymalnego rozwoju
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z udziałem najbliższych członków rodziny w różnych sytuacjach edukacyjnych
 • Pielęgnowanie tradycji rodzinnych i kulturowych w działalności przedszkola
 • Pełne poczucie bezpieczeństwa
 • Poznanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku
 • Rozwijanie zdolności muzyczno-plastycznych
 • Kształtowanie podzielności uwagi, pamięci, aktywności i twórczej wyobraźni
 • Rozwijanie logicznego myślenia

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez okolicznościowych,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołą podstawową, GDK, GBP i MBP, policją, strażą pożarną, Muzeum, władzami samorządowymi itp.,
 • włączanie się w organizowane na terenie gminy przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:
1. Programie wychowania przedszkolnego
2. Programie języka angielskiego.
3. Planie adaptacyjnym.
4. Planie rozwoju .
5. Rocznym planie pracy.
6. Programie zajęć rytmiczno-muzycznych

Przedszkolowo.pl logo